Topia kommer till Almedalen!

På onsdag den 28 juni deltar Klara Kåks i seminariet Barnperspektivet i samhällsbyggandet – Utemiljö. Seminariet arrangeras av Gröna Skolfastigheter och äger rum 13.00-13.55 i E-huset i Uppsala universitets lokaler.

Klara är, tillsammans med Johannes Karlsson och Jenny Hansen, författare till skriften Leka olika. Den är utformad som en guide för planerare och arkitekter och handlar om hur utemiljöer kan utformas för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) i åtanke. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språkstörning och Tourettes syndrom.

Ungefär 1 av 10 barn i skolåldern har en NPF-diagnos. För många innebär det att intensiva sinnesintryck kan ge negativa konsekvenser som stress, ångest och koncentrationssvårigheter. Genom tillräcklig friyta, tilltagen grönska och tillgång till intryckssanerade miljöer kan planering och landskapsarkitektur bidra till att öka tillgängligheten i våra utemiljöer.

Vill du lära dig mer? Ta del av skriften Leka olika här.