På Täbys gamla galoppbana, i närhet till Täby centrum växer en ny stadsdel fram. Hösten 2023 färdigställdes Kv Elddonet som Topia har gestaltat och projekterat tillsammans med Varg arkitekter.

Kvarteret är beläget fritt mellan två parkrum i de södra delarna av framväxande Täby park. Byggnadsvolymerna är fördelade på tre huskroppar, mellan dessa bryter tre gatt upp kvarteret och kopplar gårdsmiljön till omgivande parker och stadsgata. Gårdens utformning är indelad i privata zoner, tillgängliga gångvägar och en central yta med generösa gräsytor, naturlek och
gemensamma uteplatser. Allting omgivet av omväxlande, flerskiktad grönska med utgångspunkt i kommunens höga krav på hållbarhet i form av grönytefaktor och dagvattenhantering.

Gårdens materialpalett relaterar till de omgivande byggnaderna i material som tegel, betong och trä.

Foto: Varg arkitekter