Söder om det nya bostadsområde finns en park. Den sträcker sig bakom en bullervall mot E4, med en lågpunkt för hantering av dagvattnet.
På västra sidan bibehålls ett stort område med naturmark.
Bakom en stor bullervall schaktas marken ner och stora volymer av schaktmassor säljs som grus.
Hälften av dagvattnet från taken leds till växtbäddar på gatan.