Illustrationsplan som visar förskolegården till vänster och bostadsgård för de boende till höger. Planteringar kantar gårdens gångstråk som även och skapar en lummig miljö för gårdens invånare.

Genom en skärm går det att kika in på förskolegården.
Detalj på skärmen som bildar en gräns mellan angöringsytorna till gymnasieskolan och förskolegården.
Marktegel ligger som en entrématta invid bostäderna.
Plantering med inhemska och exotiska växter tar hand om dagvattnet.