Översiktsplanen visar hur de tre olika parkerna kopplar till gator, gårdsrum och omgivande kvarter.

Märstaplan utformas framförallt som en dagvattenpark med mycket grönska.

Med en rikedom av träd, buskar och perennplanteringar blir parken ett varierat, grönt landskap med ett rikt växtmateria och varierad topografi.