Ett promandstråk löper längs hela parken, invid tågspåret.

Illustrationsplan över hela parken.

Blommande näva i en av regnbäddarna.

Perennplanteringarna längs med ”boardwalken” fungerar även som en viktig del av dagvattenhanteringen i parken. Växterna i parken är gynnsamma för insekter och fjärilar.
En bågformad fris avslutar perennplanteringen mot gräsytan.

Marktegel. Projektet har genomgående fina materialval i hög kvalitet.

Planteringen är en regnbäddsyta och utformad som ett bredare dike med makadambotten och vackra naturstenar utplacerade likt en stiliserad flodfåra.
Skulptur av Hanna Beling.
Översvämmningsyta med nyplanterade perenner.
I anslutning till entréytan i sydväst finns en scen med tak.